Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych na urządzeniach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni do wód rzeki Wyżnicy” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę HYDROGEOTECHNIKA            Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 3 000,00 zł, cena brutto –  3 690,00 zł.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.