Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęć wody zlokalizowanych przy ulicach: Głęboka, Żwirki Wigury oraz 3-ego Maja w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.,     ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 3 800,00 zł, cena brutto –  4 674,00 zł.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.