Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęć wody zlokalizowanych przy ulicach: Głęboka, Żwirki Wigury oraz 3-ego Maja w Kraśniku”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
– etap 1 – do 15.01.2013 roku,
– etap 2 – do 15.03.2013 roku.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 13.09.2012 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:
1) w sprawach merytorycznych:
      –     Piotr Górski – tel. 81 825 20 56 w. 446, kom. 607 480 157,                   e-mail:   wb@kpwik.krasnik.pl,
 2) w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:
      –     Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502,                                              e-mail: siemiont@kpwik.krasnik.pl .