Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku na potrzeby magazynu oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w KPWiK Sp. z o.o. na ul. Głębokiej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 90 dni od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 12.09.2012 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

1.       Pan Wiesław Korkosz – tel. 81  825 20 56  w. 436,     tel. kom. 607 803 997

2.       Pan Michał Bis –  tel. 81 825 68 09  w. 502