Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia na  „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego budynku na potrzeby magazynu oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w KPWiK Sp. z o.o. na ul. Głębokiej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa Al. Jana Pawła II 58/32, 37-450 Stalowa Wola z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 13 700,00 zł, brutto 16 851,00 zł.

 

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden  z Wykonawców     nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.