Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Wykonanie kompletnego systemu dozowania podchlorynu sodu w stacji wodociągowej Głęboka”; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PUSH-SERVICE K.J. Zjawiński, Al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 35 057,26 zł, cena brutto – 43 120,43 zł.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.