Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.11.2015r.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium : cena – 100%.

Oferty należy składać do dnia 30.09.2015 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze w godz. 700 – 1500  jest: Michał Bis  – tel. 81   825 68 09 w. 502.