Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kraśniku ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

           Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena 100%.

            Oferty należy składać do dnia 08.03.2018r. do godziny 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku, sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest:

Pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres e-mail:   ag@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wykaz środków czystości;

   Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;

   Załącznik nr 4 – wzór umowy