Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Zakup korelatora dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę SEBA Polska Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A, 05-500 Piaseczno z ceną netto 43 414,75 zł, cena brutto –  53 400,14 zł.
Wszystkie złożone oferty były kompletne i nie podlegały odrzuceniu, żaden z Wykonawców nie podlegał wykluczeniu.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.