Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-07-18 14:06

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez CARRARA Sp. z o.o. z ceną netto 83 800,00 zł, ceną brutto 103 074,00 zł. za dostawę przedmiotu zamówienia.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w  § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informujemy iż z przedmiotowego postępowania został wykluczony dostawca DECAR Sp. z o.o., 03-170 Warszawa, ul. Modlińska 154 B na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień.