Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „Zakup samochodu dostawczego dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BUDMAT AUTO Sp. z o.o. AUTORYZOWANY KONCESJONER CITROEN ul. Bielska 67, 09-400 Płock z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 42 700,00 zł, brutto 52 521,00 zł.

            Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne                     i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden  z Wykonawców     nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.
            Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.