Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-09-30 12:01

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup szalunków do prowadzenia robót ziemnych (zabezpieczania wykopów) w KPWiK Sp. z o.o. wybrano ofertę złożoną przez TOP – MARKET Marian Łukasik ul. Boryszewska 22, 05-462 Wiązowna z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 16 868,00 zł, brutto 20 747,64 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, która była kompletna i zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Wykonawca nie został wykluczony oraz oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.