Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Data publikacji: 2014-11-28 15:12

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup wodomierzy dla KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy dla KPWiK Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy wodomierzy, oferta w danej grupie winna być kompletna.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 4-6 dostawach, od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy”, należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p.  pok. 206) w terminie do 8.12.2014 r. do godz. 1100 lub przesłać w tym terminie na adres: ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik; w przypadku wysłania oferty, za datę jej złożenia uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z opisem zawartym w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

w sprawach merytorycznych:

– Piotr Górski – Piotr Górski, tel. 81 825 20 56 wewn. 436, tel. kom. 607 480 157, e-mail: wb@kpwik.krasnik.pl

w sprawach formalnych:

– Agnieszka Dziurda – tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: dziurdaa@kpwik.krasnik.pl .