Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa, loco – magazyn w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody wraz z uszczelkami oraz plomb i uszczelek do wodomierzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 2-3 dostawach w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

   O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części:

Część 1 – wodomierze i plomby określone w tabeli A1

Część 2 – wodomierze i plomby określone w tabeli B1

Część 3 – wodomierze i plomby określone w tabeli C1

Część 4 – plomby i linka określone w tabeli D1

Część 5 – plomby i linka określone w tabeli E1

Oferta w części, na którą składana jest oferta, musi być kompletna.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Oferty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy oraz plomb”, należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p. pok. 206) w terminie do 22.02.2018 r. do godz. 1100 lub przesłać w tym terminie na adres: ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik; w przypadku wysłania oferty, za datę jej złożenia uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z opisem zawartym w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w świetlicy (I p.).

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

  • w sprawach merytorycznych: tel. 81/ 825 68 09 wew. 303, Nina Oleszko
  • w sprawach formalnych: tel. 81/ 825 68 09 wew. 502. Agnieszka Dziurda

 

  Ogłoszenie o przetargu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

   Odpowiedzi na pytania oferentów.

   Odpowiedz na pytania oferentów cz. 2.