Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert


            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, że w prowadzonym przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Kraśniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku” w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EDBAR” Edmund Baraniecki, ul. Nałęczowska 36c, 20-701 Lublin.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 113.160,00 PLN brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 w wyniku oceny przeprowadzonej przez zamawiającego spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Kwota oferty nie przekraczała kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich adresy oraz dla ofert podlegających ocenie punktowej liczbę uzyskanych przez wykonawcę punktów, a także informacje o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) wykonawcy Adres wykonawcy Liczba

punktów

Informacja o wykluczeniu/

odrzuceniu oferty

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EDBAR E. Baraniecki ul. Nałęczowska 36c

20-701 Lublin

100,0000
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SANEKO J. Bancer Babin 207

24-200 Bełżyce

 

 

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Krochmalna 4

20-401 Lublin

 

 

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
4. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1

23-200 Kraśnik

 

40,0848

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 pzp zamawiający zawiadamia jednocześnie, że wykluczył z postępowania oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 zawiadamia również, że zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

1.   Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SANEKO” mgr inż. Jerzy Bancer, Babin 207, 24-200 Bełżyce

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. Również do złożonej oferty nie została dołączona kopia wniesienia akceptowalnej formy wadium.

Uzasadnienie prawne:

Art. 24 ust. 2 pkt 2) pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na podstawie art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.   Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Krochmalna 4, 20-401 Lublin

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. Do złożonej oferty zostało dołączone potwierdzenie wykonania przelewu – duplikat jednak bank prowadzący rachunek Zamawiającego nie potwierdził, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert jak zostało to określone w punkcie 12.3.5 IDW.

Uzasadnienie prawne:

Art. 24 ust. 2 pkt 2) pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na podstawie art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp tj. niekrótszym niż 5 dni od dnia przesłania wykonawcom niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp.

Wybranego wykonawcę prosimy o kontakt z zamawiającym w sprawie podpisania umowy po upływie powyższego terminu.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.