SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809 w. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, FIDIC (żółta książka), przygotowanych i opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów – pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 270 m w rejonie ul. Nowej w Kraśniku. Wykonana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej studni kanalizacyjnej na sieci kanalizacyjnej ø250 w ul. Urzędowskiej. Budowa sieci umożliwi podłączenie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwa budynki usługowo-handlowe. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej projektuje się odpowiednio z rur PVC-U SDR34, SN8 z PVC litego o średnicy DN 200×5,9. Studnie rewizyjne należy projektować z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm w odległości maksymalnie co 40 m. Włazy kanałowe typu ciężkiego o średnicy ø600, klasy D400 wykonane z żeliwa z zamknięciem zatrzaskowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części II: Kontrakt oraz części III: Program Funkcjonalno-Użytkowy. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych – to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są równoważne do określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do technicznej weryfikacji dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności poszczególnych jej elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek istotnych rozbieżności lub pominięć wykonawca powinien pisemnie zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.45.00.00-6, 45.23.20.00-2, 45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 800,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono w SIWZ. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O/Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem: Wadium – Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kraśniku. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7.00 – 15.00, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy minimum DN200 i długości co najmniej 150 m w granicach administracyjnych miasta.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami oraz projektowanie, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Ekspert nr 1, Kierownik budowy branży sanitarnej – posiadający: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży sanitarnej przy realizacji dwóch inwestycji dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych polegających na budowie (przebudowie) sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy minimum DN200; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ekspert nr 2, Projektant w zakresie sieci sanitarnych – posiadający: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych polegających na wykonaniu dwóch projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy minimum DN200; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Każdy z wymienionych powyżej ekspertów musi posiadać dobrą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy). Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki: a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co najmniej 40 000,00 PLN; b) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 10.1.1 Instrukcji Dla Wykonawców (IDW), pisemnych zobowiązań, o których mowa w pkt 10.3 IDW oraz dokumentów, o których mowa w pkt 10.7 IDW, które muszą być złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt 9.1.4 IDW. Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 9.1.4, podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w klauzuli 8.4 Kontraktu. II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż określone w Wymaganiach Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w Wymaganiach Zamawiającego prowadzenie robót ze względu warunki terenowe, poziom wód podziemnych, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron Umowy, d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. Zmiany, o których mowa w pkt II.1) lit. a), c), d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany wskazane w pkt II.1) lit. b) będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zwiększenie kosztów w przypadkach, o których mowa w punkcie II.1) lit. b) nastąpi w oparciu o nakłady wyszczególnione w Katalogach Nakładów Rzeczowych, ceny czynników produkcji publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał realizacji roboty jako średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu w województwie lubelskim. 2) zmiany osobowe: a) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertów, z zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana pod warunkiem, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby, które spełniają wymagania określone w pkt 9.1.3)a) IDW. III. pozostałe zmiany: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione, 3) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany Podwykonawców, 4) powierzenie części Robót objętych niniejszym Kontraktem Podwykonawcy, 5) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 6) zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pod warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca posiada doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego zasobach polegał Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu, 7) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, 8) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, koniecznych do jego prawidłowego wykonania, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry. Zwiększenie kosztów nastąpi po przedłożeniu opracowanego przez wykonawcę kosztorysu szczegółowego i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, sporządzonego wg następujących zasad: jednostkowe nakłady rzeczowe, robocizny, materiałów i czasu pracy sprzętu – wg katalogów KNNR lub KNR, w sposób bezpośredni lub poprzez interpolację i ekstrapolację wielkości tabelarycznych, a w przypadku braku adekwatnych norm – metodami analizy indywidualnej, ceny materiałów i najmu sprzętu oraz wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku) – wg cenników Sekocenbudu lub równoważnych za kwartał poprzedzający wykonanie danych Robót, na poziomie nie przekraczającym maksymalnego poziomu cen, a w przypadku pozycji nie występujących w cenniku – na podstawie faktur lub ofert handlowych sprzedaży materiałów i wykonania usług, stawki robocizny wg cenników Sekocenbudu lub równoważnych za kwartał poprzedzający wykonanie danych Robót, na poziomie nie przekraczającym maksymalnego poziomu cen w województwie lubelskim, 9) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub części robót, gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub usunąć w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obniżone w odpowiednim stosunku, 10) jeżeli wyniki ponowionych Prób Końcowych okażą się negatywne i mimo tego zostanie wystawione Świadectwo Przejęcia, to Cena Kontraktowa zostanie zredukowana o taką wartość, jaka będzie odpowiadała zmniejszeniu wartości Robót dla Zamawiającego z tego powodu, 11) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 12) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 13) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, 14) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad dotyczących udzielania zamówień dodatkowych, 15) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 16) zmiana podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu bądź rezygnacja z udziału Inżyniera w realizacji Kontraktu. W przypadku pkt. III.12) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach I, II i III stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwik.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, pok. 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3a w sekretariacie II p. pok. nr 206..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: I oś – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak