Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.

  Ogłoszenie o przetargu;

SIWZ;

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

Załącznik cenowy nr 1A;

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 4 – wzór umowy