Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A,     23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 20.08.2019 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

KPWiK Sp. z o.o.

Graniczna 3A

23-210 Kraśnik

e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

  Ogłoszenie o przetargu;

  SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik cenowy nr 1A odzież;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

  Załącznik nr 4 – wzór umowy.

 

UWAGA: Zmiana treści SIWZ !!!

  Zmiana treści SIWZ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania Dostawców i zmiana treści SIWZ