Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A,     23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

   Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

   Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

   O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferty należy składać do dnia 24.06.2019 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

   Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

KPWiK Sp. z o.o.

Graniczna 3A

23-210 Kraśnik

e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

UWAGA – Przedłużenie terminu składania ofert

 

  Ogłoszenie o przetargu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik cenowy nr 1A odzież;

  Załącznik cenowy nr 1B.buty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

  Załącznik nr 4 – wzór umowy.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.