Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać  z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferty należy składać do dnia 2 marca 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

KPWiK Sp. z o.o.

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A

tel. 81 825 68 09 wew.101

fax: 48 81 825 68 09 wew. 111

e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy