Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.-informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta P.H.U WEKTOR E. Wójtowicz, T. Wyskok, W. Maciążek ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin z ceną netto 8 110,10 zł, z ceną brutto 9 975,42 zł.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu tj. nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty