Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A,     23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 05.04.2019 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

KPWiK Sp. z o.o.

Graniczna 3A

23-210 Kraśnik

e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

  Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

  Załącznik cenowy nr 1;

  Załącznik nr 1a – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

 

Pytania i odpowiedzi:

  Odpowiedzi na pytania oferentów cz. 1;

  Odpowiedzi na pytania oferentów cz. 2.

 

UWAGA – zmieniony załącznik cenowy nr 1:

   Załącznik cenowy nr 1 aktualny.