Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowych w ul. Janowskiej i ul. Wojskowej wraz z podziemną przepompownią wody”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

  Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

  Pytania i odpowiedzi