Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowych w ul. Janowskiej – Słodków Pierwszy”

Ogłoszenie o zamówieniu;

SIWZ;

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

Załącznik nr 1a – Przedmiar robót;

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia:

6.1. Projekt budowlany łącznika sieci wodociągowych ul. Janowska – Słodków Pierwszy – odcinek w drodze powiatowej;

6.2. Decyzja Starosty Kraśnickiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;

6.3. Projekt budowlany łącznika sieci wodociągowych ul. Janowska – Słodków Pierwszy – odcinek w drodze krajowej;

6.4. Decyzja Wojewody Lubelskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;

6.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

6.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.