Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”-wybór oferty

   Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno” S.A., ul. Żwirki i Wigury 6, 38-400 Krosno z ceną netto:     39 800,00 zł., ceną brutto: 48 954,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ, Wykonawca uzupełnił również w wyznaczonym terminie złożoną ofertę w zakresie określonym w wezwaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu, tj. po upływie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.