Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Wiesław Korkosz – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
  2. Michał Bis – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 -wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Oświadczenie Dostawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   Załącznik nr 5 – Wzór wykazu dostaw.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:
   Pytania i odpowiedzi dla Wykonawców.