Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy – brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych

 

Uwaga: Harmonogram prób technicznych.

  Harmonogram prób technicznych.