Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”-informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Elektromontaż – Lublin Sp. z o.o. ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin z ceną netto: 76 100,00 zł., ceną brutto: 93 603,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu, tj. po upływie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty