Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”.

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

   O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Piotr Gębala – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
  2. Michał Bis – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót;

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   Załącznik nr 6 – PFU;

   Załącznik nr 3.1. do PFU;

   Załącznik 3.2. do PFU.

 

Pytania i odpowiedzi: