Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2019 roku.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Grzegorz Milo– e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
  2. Michał Bis – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

  Ogłoszenie o przetargu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  Załącznik nr 6 – Program Funkcjonalno-Użytkowy;

  Załącznik nr 3.1. do PFU;

     Załącznik nr 3.2 do PFU:

  Zał. nr 3.2. 01.elewacja_str_poln_roz_sn;

  Zał. nr 3.2. 02.elewacja_str_polud_roz_sn;

  Zał. nr 3.2. 03.elewacja_str_wsch_roz_sn;

  Zał. nr 3.2. 04.elewacja_str_zach_roz_sn;

  Zał. nr 3.2. 05.rzut_dachu_roz_sn;

  Załącznik nr 3.3. do PFU