Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”-informacja o wyborze oferty

    Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Firmę Remontowo Budowlaną REMONTEX Grzegorz Sobutka, ul. Podwalna 34, 23-200 Kraśnik z ceną netto: 130 000,00 zł., ceną brutto: 159 900,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ.

   Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu, tj. po upływie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.