Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”-unieważnienie postępowania

Działając na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamiam, że postępowanie pn.: Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 180 000,00 zł brutto;

Podstawa:

  • 21 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o. zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania