Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”-wybór oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na stacji wodociągowej Żwirki
i Wigury” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na stacji wodociągowej Żwirki i Wigury” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Firmę Remontowo Budowlaną REMONTEX Grzegorz Sobutka, ul. Podwalna 34, 23-200 Kraśnik z ceną netto: 56 000,00 zł., ceną brutto: 68 880,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie oraz została sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ, Wykonawca uzupełnił również w wyznaczonym terminie złożoną ofertę w zakresie określonym w wezwaniu, Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. do kwoty 68 880,00 zł brutto.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w § 23 ust. 3 Regulaminu, tj. po upływie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty