Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2018 roku.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 9 października 2018 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Grzegorz Milo– e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl
  2. Michał Bis – e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

  Ogłoszenie o przetargu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

 Załącznik nr 6 – PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY;

  Załącznik nr 3.1. do PFU;

  ;

  Załącznik nr 3.3. do PFU.