Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wybór akredytowanego laboratorium do badania wskaźników zanieczyszczeń ścieków oraz do oznaczania wskaźników jakości wody”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – pozwolenie wodnoprawne.