Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Wybór laboratorium, które przeprowadzi pobór, transport oraz wykona badania wskaźników zanieczyszczeń określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – pozwolenie wodnoprawne.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania oferentów.