Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup wodomierzy i plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wodomierze;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.

21.01.2020 – UWAGA: Zmiana treści SIWZ !!!

Zmiana treści SIWZ;

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.