Ogłoszenie o przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Widok II”

Ogłoszenie o zamówieniu;

SIWZ;

Załącznik nr 1- Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 2a – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

Załącznik nr 5.1. – Projekt budowlany_wykonawczy Sieć wodociągowa;

Załącznik nr 5.2. – Projekt budowlany_wykonawczy Sieć kanalizacji sanitarnej;

Załącznik nr 5.3. Projekt zagospodarowania terenu dla sieci wod-kan z naradą koordynacyjną;

Załącznik nr 5.4. STWiORB