Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych.

 

Pytania i odpowiedzi:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Harmonogram prób technicznych:

  Harmonogram prób technicznych.