Ogłoszenie o przetargu pn. „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

  Załacznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy osady 2020