Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku posiada do sprzedaży złom stalowy w postaci:

– belek dwuteowych 22 mm i 30 mm o długości około 8 m

– arkuszy blach 8 – 10 mm o wymiarach około 2,5 m x 2,5 m

– kątowników równoramiennych 80 mm

Szacowana waga powyższych elementów wynosi około 80 ton

Faktyczna waga złomu zostanie określona na podstawie komisyjnego przeważenia złomu z udziałem przedstawicieli obu stron.

Koszty cięcia, załadunku, ważenia oraz transportu ponosi Kupujący.

Kupujący uiści Sprzedającemu przedpłatę w wysokości 80% wartości całości przedmiotu umowy co najmniej na 1 dzień przed terminem odbioru pierwszej partii złomu.

Odbiór całości złomu zostanie potwierdzony Kartą Przekazania Odpadów.

Oględzin przedmiotowego złomu można dokonać w Kraśniku, przy ul. Granicznej 3A w dni robocze w godzinach 700 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sprzedającego.

Upoważnionym do kontaktu pracownikiem Sprzedającego jest Pan Michał Bis – tel. (81) 825 68 09 wew. 502

Oferty, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – zakup złomu stalowego” należy składać w siedzibie Sprzedającego, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, w sekretariacie (II p. pok. nr 206) w terminie do dnia 15.07.2015r. do godz. 1100 lub przesłać pocztą w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty pocztą za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Sprzedającego.

Zapraszamy do składania ofert cenowych.