Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „ Zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy, papierów termoczułych i druków akcydensowych dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku w roku 2012.” jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty  :na dostawę tonerów, tuszy i papierów termoczułych – F.H.U. „GRAWIT” ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 15 308,00 zł. (sł. zl.: piętnaście tysięcy trzysta osiem zł 00/100 zł), na dostawę materiałów biurowych i druków akcydensowych – Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o ul. Rynek 10, 230235 Annopol z cena netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 8 515,11 zł (sł. zł.:osiem tysięcy pięćset piętnaście zł 11/100).

 

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.