Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik posiada do wynajęcia lokale użytkowe usytuowane na II piętrze w budynku przy ul. Sikorskiego 22 o  powierzchni użytkowej 13,20m2, 14,45m2, 15,30m2, 44,05m2 oraz 107,24m2 z  przeznaczeniem na nieuciążliwą  działalność gospodarczą. Minimalna wysokość czynszu – 9zł/m2  + VAT w obowiązującej stawce + opłaty za media  (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna) oraz lokale użytkowe usytuowane w budynku przy ul. Sikorskiego 22A o powierzchni użytkowej 17,96m2 oraz 60,82m2 z  przeznaczeniem na nieuciążliwą  działalność gospodarczą. Minimalna wysokość czynszu – 7zł/m2  + VAT           w obowiązującej stawce + opłaty za media  (woda, ścieki, energia cieplna, energia elektryczna). Lokale dostępne od zaraz.

Osoby zainteresowane najmem powyższych lokali proszone są o złożenie pisemnej oferty w sekretariacie KPWiK Sp. z o.o. (II p. pok. Nr 206) lub przesłanie pocztą w zaklejonej kopercie,  z dopiskiem:  „Oferta na najem lokalu ul. Sikorskiego 22 w Kraśniku”.

   Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu oferty.

Sporządzona na piśmie oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta prowadzącego działalność gospodarczą lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna (wpis do ewidencji lub KRS), nr tel. kontaktowego oraz nr faksu i adres e-mail jeżeli jest w ich posiadaniu.
  2. Datę sporządzenia oferty, wskazanie prowadzonej działalności oraz oferowaną cenę netto za metr kwadratowy lokalu, która nie może być niższa od podanej ceny minimalnej.
  3. Podpis oferenta bądź osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
  4. Ewentualne dodatkowe warunki i uwagi.

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, zostanie przeprowadzony konkurs ofert, gdzie wysokość czynszu będzie podstawowym kryterium oceny.

KPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia lub warunków postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

Oględzin lokalu można dokonywać w obecności przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o. w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku po uprzednim ustaleniu terminu.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pan Michał Bis, tel. 81 825 68 09 wew. 502, e-mail: bism@kpwik.krasnik.pl.