Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku „Zalew Kraśnicki””

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

  Załącznik nr 5 – PFU-2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót;

  Załącznik nr 5 – PFU-1 Część Opisowa;

  Załącznik nr 5 – PFU-3 Część Informacyjna_1;

  Załącznik nr 5 – PFU-3 Część Informacyjna_2.

 

UWAGA: 14.04.2021 – Przedłużenie terminu składania ofert:

  Przedłużenie terminu składania ofert.

UWAGA: 22.04.2021 – Przedłużenie terminu składania ofert:

  Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert.