Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”.

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób

  PFU – 1 OPISOWA;

  PFU – 2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KANALIZACJA;

  PFU – 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA;

  PFU-3 rys1 wym 297x1000mm;

  PFU-3 rys2 wym 297x1200mm

 

UWAGA – zmiana treści SIWZ 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;

  Zmiana treści SIWZ;

  SIWZ – po zmianie;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty – po zmianie;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy – po zmianie;

  PFU 1 – Część opisowa – po zmianie;

  PFU 2 – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – po zmianie;

  PFU 3 – Część informacyjna – po zmianie.