Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

  Załącznik nr 5 – PFU 1 – Część opisowa;

  Załącznik nr 5 – PFU 2 – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – Część informacyjna;

  Załącznik nr 5 – PFU 3 – Część informacyjna_Rys_K1_plan_sytuacyjny_format_A2;

Załącznik nr 5 – PFU 3 – Część informacyjna_Rys_K2_plan_sytuacyjny_format_A1

 

Pytania i odpowiedzi:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.