Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starej Baśni i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik nr 1- Formularz oferty

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy

  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób

  Załącznik nr 5.1 – OPZ PFU-1

  Załącznik nr 5.2 – OPZ PFU-2

  Załącznik nr 5.3 – OPZ PFU-3.1

  Załącznik nr 5.4 – OPZ PFU-3.2

 

Uwaga: Zmiata terminu składania ofert:

  ES.252.1.2.2022 Zmiana terminu składania ofert

 

Pytania i odpowiedzi:

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Uwaga: Zmiana treści SIWZ:

  ZMIANA TREŚCI SIWZ