Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Ogłoszenie o zamówieniu;

 SIWZ;

Uwaga: 27.10.2020   – Zmiana treści SIWZ;

  Załącznik nr 1- Formularz oferty;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

  Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;

  Załącznik 5.1 PFU 1 – Część opisowa;

  Załącznik 5.1 PFU 2 – WWiORB;

  Załącznik 5.1 PFU 3- Część informacyjna;

  Załącznik 5.2 PFU 1 – Część opisowa;

  Załącznik 5.2 PFU 2 – WWiOR

  Załącznik 5.2 PFU 3 – Część informacyjna.

 

Pytania i odpowiedzi:

  Pytania i odpowiedzi dla Wykonawców