OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 10.07.2015 r.

Na podstawie pkt. III. 9. Ogłoszenia o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym z dnia 10.07.2015 r. na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC 210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem w zw. z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Organizator przetargu dokonał zmiany ogłoszenia polegającej na zmianie warunków przetargu w następujący sposób:

W pkt. V. 4. na str. 3 Ogłoszenia:

BYŁO:

  „4. Oferent sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

Ÿ         oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcie bez zastrzeżeń warunków, które stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

Ÿ         parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia,

Ÿ         kopię dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego,

Ÿ         W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ÿ         pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dołączonych do oferty dokumentów.

Brak któregokolwiek z w/w. elementów będzie skutkował odrzuceniem oferty. (…).”

JEST:

„4. Oferent sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

Ÿ         oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcie bez zastrzeżeń warunków, które stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

Ÿ         parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia,

Ÿ         kopię dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego,

Ÿ         W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ÿ         pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dołączonych do oferty dokumentów.

Brak któregokolwiek z w/w elementów będzie skutkował wezwaniem Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie. Jeżeli w wyznaczonym terminie Oferent nie uzupełni dokumentów wskazanych w wezwaniu jego oferta zostanie odrzucona. (…).”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.