Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

W związku z planowaną przebudową-modernizają komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z WFOŚiGW w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które należy wykonać w terminie umozliwkiającym złożenie wniosku.